ETICKÝ KODEX

Hodnoty žlutomodré rodiny a etický kodex SK Senco Doubravka z.s.

Domníváme se, že sport je opravdu jedinečným nástrojem všestranného rozvoje jedince. Pomáhá upevňovat a rozvíjet fyzickou zdatnost a obratnost dětí a mládeže, stejně jako zvyšovat jejich psychickou odolnost. Zásadní je i jeho role výrazného socializačního mechanismu, který přispívá ke zvyšování sociálních kompetencí či k utváření postojů a hodnotového systému. Sport nabízí i možnost seberealizace, či napomáhá ve výcviku sebeovládání, posilování vůle či odolnosti.

Ať již jde o fotbal či sport obecně, měl by být podle nás u dětí již v raném věku prostřednictvím pohybových aktivit podporován jejich další všestranný a zdravý rozvoj. Myslíme si zároveň, že je nesmírně důležité, aby u dětí byly vytvářeny i dobré základy pro celoživotní lásku ke sportu. Vzhledem k tomu, že jsme nejenom ve světě, ale také v České republice, svědky klesající účasti populace na pohybových aktivitách v dnešní tzv. "sedavé společnosti", je jedním z našich klíčových cílů přispívat k podpoře zdravého životního stylu, a to zejména u dětí a mládeže.

Chceme se zároveň kontinuálně snažit i prosazovat v rámci naší "modro – žluté rodiny" hodnoty, které považujeme za stěžejní a to nejen na fotbalových trávnících. Jedná se zejména o:

• Poctivost, jednání v duchu fair play.

• Solidaritu a týmový duch.

• Respekt, toleranci a korektnost vůči soupeři.

• Vášeň, pracovitost.

• Disciplínu.

• Skromnost a absenci primadonských manýr.

Klub tyto klíčové morální hodnoty podrobně vymezil i v rámci přijatého etického kodexu členů SK Senco Doubravka a to nejen směrem ke svým hráčům či trenérům, ale např. i k rodičům svých mládežnických hráčů.

Zásady hráče SK Senco Doubravka 

• 1.Hrajeme Fair play – to znamená mnohem více než jen pouhé respektování pravidel. Je to také vyjádření vzájemné úcty, respektu a přátelství se všemi členy kluby, soupeři, rozhodčími, partnery klubu a rodiči hráčů.

• 2.Neponižujeme spoluhráče ani soupeře.

• 3.Jsme jeden tým – podporujeme a spolupracujeme se svými spoluhráči a kolegy.

• 4.Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly tak, aby ostatní členové klubu, partneři a fanoušci mohli na svůj klub hrdí.

• 5.Během tréninku pokaždé vynakládáme maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti a k péči o svoji dlouhodobou sportovní kariéru.

• 6.Jsme hrdi na svůj klub, pečujeme o jeho dobré jméno, jsme k němu loajální, nekritizujeme ho na veřejnosti, podněty a výhrady řešíme na půdě klubu. V celém Areálu SK Senco Doubravka dbáme na slušné chování a zdravíme trenéry, rodiče, soupeře, fanoušky.

• 7.Pečujeme o majetek a sportovní vybavení klubu.

• 8.Jsme příkladem pro druhé, především pro mladé, začínající hráče.

• 9.Dbáme o své zdraví a životosprávu.

• 10.Fanoušci – uvědomujeme si, že jsou nedílnou součástí klubu a zejména pro ně fotbal hrajeme.

Zásady rodiče hráče SK Senco Doubravka

• 1.Posilujte smysl fair play u dětí a dospívajících, kteří jsou do sportu aktivně zapojeni. Fair play znamená mnohem více, než jen pouhé respektování pravidel, nese v sobě stopy přátelství, respektování soupeře a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování.

• 2.Respektujte své dítě, podporujte jeho zájmy a veďte ho k aktivnímu životu.

• 3.Povzbuzujte své dítě, aby hrálo dle pravidel. Pamatujte na to, že děti se nejlépe učí podle příkladu, oceňujte i dobrou hru soupeře.

• 4.Neuvádějte své dítě do rozpaků tím, že křičíte na hráče, rodiče nebo rozhodčí. Vašemu dítěti naopak pomůže, když ukážete pozitivní přístup ke hře a všem účastníkům. Nevyjadřujte se negativně o týmu na veřejnosti a internetových stránkách, podněty a připomínky řešte s trenéry a vedoucími mužstev.

• 5.Netlačte na soutěžení v mladších věkových kategoriích. Klaďte důraz na vývoj a trénink ke zlepšování dovedností a rozvíjení schopností mladého sportovce. Dítě musí mít ze hry radost.

• 6.Naučte se pravidla hry, respektujte soupeře. Jakákoliv kritika hře jen škodí.

• 7.Vyzdvihujte pozitivní věci, nikdy nekřičte nebo fyzicky nenapadejte své dítě po zápase nebo tréninku, je to naprosto destruktivní přístup. Pracujte na tom, aby tyto věci z mládežnického sportu zmizely. Odměňujte potleskem dobrý výkon nejen při výhrách, ale i při prohrách.

• 8.Uvědomte si důležitost a význam trenéra pro vývoj hráče, komunikujte s nimi a podporujte je.

• 9.Dbejte na správnou životosprávu dětí – co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, zda mají dostatek kvalitního spánku.

• 10.Netrestejte děti formu zákazu sportování, možná je to naopak jediné prostředí, kde se cítí dobře.

• 11.Omlouvejte své dítě z tréninků a zápasů včas, aby je mohl nahradit někdo jiný. Od určitého věku, veďte děti k zodpovědnosti a nechte je, ať se omlouvají sami.

Zásady trenéra SK Senco Doubravka

• 1.Trenér respektuje jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, náboženské a politické přesvědčení.

• 2.Svou práci vykonává s největší možnou mírou profesionality, odbornosti, vstřícnosti, porozumění a ochoty pomoci, bez jakýchkoli předsudků a stereotypů.

• 3.Své úkoly a povinnosti plní s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a sportovními pravidly.

• 4.Trenér se neustále vzdělává, zvyšuje svou odbornost a nové poznatky přenáší do každodenní praxe (sebevzdělávání, odborné semináře, moderní trendy v oboru).

• 5.Vzájemně se respektuje se všemi členy klubu, hráči, partnery a rodiči hráčů.

• 6.Nezúčastňuje se žádné činnosti, která se neslučuje s výkonem jeho práce a výchovou sportovců. S vykonáváním činnosti trenéra je neslučitelné korupční jednání či podvodné jednání jiného druhu.

• 7.Je ke klubu loajální, pečuje o jeho dobré jméno, chová se tak, aby vytvářel jeho pozitivní image jak ve městě a regionu, tak v celé společnosti. Podněty či výhrady řeší s vedením klubu výhradně na jeho půdě.

• 8.Trenér jde svým chováním příkladem pro své svěřence a členy realizačního týmu.

• 9.Trenér dbá vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž o zdraví sportovců.

• 10.Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytyčenými pravidly, má ke svým soupeřům a rozhodčím respekt i mimo sportovní zápolení.