Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží

v závislosti na blížícím se startu amatérských soutěží přijal dne 23. 7. 2021 VV FAČR soubor pravidel ke konání soutěžních zápasů, kdy tato pravidla vychází z aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR).

Obdobně jako při zápasech profesionálních soutěží je nutné u všech diváků kontrolovat jejich bezinfekčnost, stejně tak je tomu i u přímých aktérů utkání (hráči, realizační týmy, rozhodčí), kdy tuto povinnost plní pořadatel utkání, tj. domácí klub. Pořadatel utkání je zároveň povinen po dobu 30 dnů uchovávat kontaktní údaje všech přímých aktérů utkání, v praxi je nejjednodušší možností, jak tuto povinnost splnit, vyplnit kontaktní údaj (nejlépe telefon) k dané osobě vedoucím domácího družstva přímo do zápisu o utkání a tento pak 30 dnů archivovat.

Jednoznačným cílem příslušných orgánů státu je umožnit sportování dospělých i mládeže, na druhé straně ovšem také povinné testování (či doložení bezinfekčnosti jiným způsobem dle aktuálně platného opatření MZČR) všech účastníků takové akce.

Velká část kontroly je v praxi přenesena přímo na kluby, což na jedné straně značně zvyšuje časovou i finanční zátěž, na druhé ovšem můžeme být rádi, že je možné téměř po roce soutěžní zápasy vůbec pořádat, a to i využitím veškerého zázemí stadionu.

FAČR vnímá komplikovanost uvádění příslušných opatření MZČR do praxe a vede (obdobně jako další sporty) jak s MZČR, tak i s dalšími příslušnými autoritami pravidelná jednání o možné úpravě současných pravidel a usiluje o co nejlepší pozici fotbalu, zejména co se týče soutěží mládeže a kategorie věku 6-12 let, zároveň však pochopitelně podléhá aktuálně platným rozhodnutím těchto autorit přijatých na základě vývoje epidemiologické situace.

Tato pravidla byla VV FAČR schválena dne 23. 7. 2021 na základě aktuálně platných opatření MZČR. V případě úpravy pravidel vycházejících z opatření MZČR bude VV FAČR obratem reagováno také úpravou těchto pravidel. Kompletní znění aktuálně platných opatření MZČR je vždy k nalezení na webových stránkách vlada.cz.

Zde celá verze:

Domácí klub, jakožto pořadatel utkání, je v rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu
povinen zajistit následující povinnosti stanovené aktuálním opatřením MZČR:

I. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:
 obecně se umožňuje přítomnost nejvýše 1000 osob,
 pokud to kapacita stadionu dovoluje, umožňuje se přítomnost až 5000 osob; pokud je
umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, pořadatel nepřipustí přítomnost více
diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání
nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 alternativně, v případě, že se utkání koná na stadionu s kapacitou sedících diváků více než
2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit
nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou
osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno
neobsazené sedadlo,
 přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s
výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je
organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba
účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel
povinen takové osobě neumožnit účast na utkání,
 od 19. července musí pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej
zúčastní více než 1000 osob (denně), oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické
stanici.

II. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu je povolena za následujících
podmínek:

 pořadatel akce vede evidenci osob účastnících se utkání pro potřeby epidemiologického
šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno a
příjmení) a kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a tuto identifikaci uchovává 30 dnů ode
dne konání utkání, evidenci dle tohoto bodu nahrazuje zápis o utkání,
 přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s
výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je
organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba
účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel
povinen takové osobě neumožnit účast na utkání. III. Podmínky pro účast všech osob na utkání:
 osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
 osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-
2 s negativním výsledkem, nebo
 osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o
provedeném očkování, nebo