Mimořádná opatření od 1.3.2021

Vážení sportovní přátelé,

vláda vyhlásila nový nouzový stav s účinností od 27.2.2021 na dobu 30 dnů. Dále vláda přijala nová krizová opatření. Současně Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Na základě Usnesení vlády č. 196 ze dne 26.2.2021 se vyhlašuje pro území České republiky nouzový stav s účinností od 27.2.2021 od 00:00 hod na dobu 30 dnů.

Usnesením vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 s účinností ode dne 1.3.2021 od 00:00 hod do dne 21. 3. 2021 se omezuje volný pohyb osob na území České republiky.

Základní změnou oproti stávajícímu stavu je, že s účinností od 1. 3. 2021 se zakazuje

 1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,
 2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště.

Z tohoto zákazu pak jsou stanoveny výjimky:

 1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
 3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění

                                                               i.      bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

                                                             ii.      ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

                                                           iii.      individuální duchovní péče a služby,

                                                           iv.      veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

                                                             v.      služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

                                                           vi.      veterinární péče,

 1. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,
 2. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 3. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX,
 4. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X,
 5. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
 6. cesta za účelem vycestování z České republiky;

Osoby, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívající některou ze shora uvedených výjimek pro opuštění území okresu mají povinnost tuto výjimku prokázat, a to následujícím způsobem:

u výjimky dle bodu 1 (cesta do zaměstnání) písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává,

 • u výjimek dle bodů 2 až 11 písemným dokladem nebo čestným prohlášením (formulář čestného prohlášení je uveden v příloze) s uvedením konkrétního důvodu; důvodnost využití výjimky podle bodu 11 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky.

V rámci pobytu a pohybu na území okresu (pro vycestování z okresu platí jen výjimky uvedené shora; níže uvedené výjimky jsou pro opuštění svého domova) pak v době od 21:00 hod do 04:59 hod platí zákaz volného pohybu osob s následujícími výjimkami:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

b) výkonu povolání,

c) výkonu činností sloužících k zajištění

                                                               i.      bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

                                                             ii.      ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,

                                                           iii.      veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

                                                           iv.      služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VIII tohoto krizového opatření,

g) cest zpět do místa svého bydliště.

Přes den, tj. v době od 05:00 hod do 20:59 hod platí zákaz volného pohybu osob v rámci okresu s těmito výjimkami:

a) případy uvedené v bodě II (tj. výjimky ze zákazu opustit území okresu),

b) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu osob,

c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště, (tady pozor, v případě pobytu v přírodě nebo parcích a sportování není rozhodující území okresu, ale území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště)

d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu (s ohledem na zákaz opustit území okresu lze použít jedině, pokud se rekreační objekt nachází na území obce, kde má osoba trvalý pobyt nebo bydliště), a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích pouze na území obce, ve které se nachází tento rekreační objekt,

e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,

Nové usnesení dále důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť.

V části týkající se omezení zasedání orgánů právnických osob se již doplňuje výjimka pro orgány územních samosprávných celků.

V ostatním zůstává usnesení stejné jako dosavadní (doporučení omezit kontakty s ostatními osobami, pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, využívat práci na dálku, zákaz pobytu cizincům na území ČR, omezení práva shromažďovacího, důrazné doporučení zdržovat se v místě svého bydliště pouze se členy domácnosti).

Usnesení vlády č. 217 ze dne 26.2.2021 s účinností ode dne 1.3.2021 od 00:00 hod do dne 21.3.2021 zakazuje poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí, je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku mají osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci povolených soutěží organizovaných sportovními svazy.

Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26.2.2021 stanovuje nová pro nošení ochranných prostředků cest dýchacích. 

Nadále platí dva stupně ochrany, nicméně v rámci přísnějšího stupně ochrany se ruší možnost nošení dvou přes sebe přeložených zdravotnických masek. Od pondělí je tedy nutné v prostředcích veřejné dopravy, v obchodech a dalších prostorech spadajících do přísnějšího stupně ochrany, používat respirátor nebo nano roušku.  Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nově bude vztahovat na všechna veřejně přístupná místa v zastavěném území obce, a to bez ohledu na to, zda se osoba nachází ve vzdálenosti do 2 metrů od jiné osoby. Od pondělí tedy každý, kdo se bude nacházet v zastavěném území obce, bude povinen nosit alespoň zdravotnickou obličejovou masku.

Mimo zastavěné území obce lze pobývat na veřejně přístupných místech bez ochrany dýchacích cest za podmínky, že se osoba nebude nacházet od jiné osoby ve vzdálenosti kratší než 2 metry, vyjma členů domácnosti. Hranice zastavěného území města je dána územním plánem města.

Zpřísňuje se i pravidlo nošení ochrany dýchacích cest na pracovištích. Od pondělí může být bez masky pouze ten, kdo má samostatnou kancelář. Nově se nařizuje zaměstnavatelům vybavit zaměstnance ochrannými prostředky cest dýchacích v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; to neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. při práci z domova).

Sportovci a cvičící osoby mají výjimku z nošení roušek v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech. Další výjimky s různými podrobnějšími podmínkami pak platí pro přípravu sportovní akce konané v rámci povolených soutěží organizovaných sportovními svazy.