Mimořádná opatření od 15.2.2020

Vážení sportovní přátelé,

Usnesením vlády ze dne 14.2.2021 č. 125 byl na území ČR vyhlášen nouzový stav. V návaznosti na toto usnesení pak byla vydána série krizových opatření. Současně k dispozici výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny.

Na základě Usnesení vlády České republiky č. 127 došlo s účinností ode dne 15.2.2021 do 28.2.2021 do 23:59 k zákazu volného pohybu, přičemž ve sportu pak opětovně došlo k téměř úplnému zákazu sportovní činnosti s výjimkou profesionálních sportovců a ostatní činnosti v přírodě, parku či na venkovních sportovištích, max. počtu 2 osob (vyjma členů jedné domácnosti).

Z hlediska sportu jsou pak významné následující výjimky:

 1. Profi sport: cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné obdobné činnosti, dále pak explicitně povolené sportovní akce a soutěže ze strany Ministerstva zdravotnictví;
 2. Všechen sport: cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích;

Současně se pak dle č. III Usnesení č. 127 nařizuje:

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I a II tohoto usnesení,
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
 • členů domácnosti
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele (profi sport),
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost (profi sport), a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

!!! Nově Usnesení č. 127 umožňuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání právnické osoby tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:

 1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností min. FFP2, KN95 nebo N95,
 2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly min. rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
 4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.

Usnesením vlády České republiky č. 126  s účinností ode dne 15.2.2021 do 28.2.2021 jsou pak stanovena omezení pro provozovny a akce. Z hlediska sportu  jsou pak taková omezení stanovena v čl. I odst. 3 písm. f) a g). Dle těchto ustanovení je zakázán:

 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty…) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a to s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány, provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

Statut profesionálního sportovce s pak vztahuje na každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovně právní (pracovní smlouva, DPP, DPČ), tak občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ. 

Závěry:

   1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.

    2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury. 

    3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).

    4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

    5. Za dodržení podmínek stanovených Usnesením č. 127 lze konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).

    6. Bazény jsou pro veškerý sport zcela uzavřeny.

    7. Pro vstup na území ČR v případě profesionálního sportu platí zvláštní pravidla dle Usnesení č. 139, resp. její přílohy.