Mimořádná opatření od 18.12.2020

Vážení sportovní přátelé,

níže zasíláme opatření ze včerejšího dne. Shrnutí informací ke sportování:

Opětovně se zakazuje usnesením vlády ČR č. 1334 volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 do 4:59. Z hlediska sportu je důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích. Nově vláda nařizuje pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou členů domácnosti. Usnesením vlády ČR č. 1332 Zakazuje se provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť. Výjimku má sportovní příprava profesionálů. Je zakázán provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun. Nově se povoluje provoz vleků pro veřejnost. Nadále platí mimořádné opatření MZDR 15757/2020-43, které nařizuje plošnou povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách. Sportovci a cvičící osoby mají výjimky z nošení roušek v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech. Pokud mají všichni členové týmu negativní test, který není starší 48 hodin, nebo pokud probíhá v rozsahu alespoň 2x týdně, test musí být v intervalu nejdéle jednou za 5 dní, nemusí mít roušky ani ve vnitřních prostorech v době přípravy na svazové soutěže.

Usnesení vlády České republiky č. 1332 ze dne 14. 12. 2020 o přijetí krizového opatření

Usnesením se s účinností od 18. 12. 2020 od 0:00 hod do 23. 12. 2020 do 23:59 hod:

I. zakazuje

1. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

 1. v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
 2. v případě školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
 3. v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 22:59 hod.;

tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 23:00 hod. a 04:59 hod.,

2. dále

 1. koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků (pravidla zůstávají stejná),
 2. společný zpěv více než 5 osob (dosud 10 osob) ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmene a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,
 3. poutě a podobné tradiční akce,
 4. kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkami 
 5. veletrhy,
 6. provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
 7. provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,
 8. provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, s výjimkou poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdrav. služeb,
 9. návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
 10. návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 11. provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb.

3. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkami

4. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb,

5. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 23:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování

 1. čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 2. lékáren,
 3. prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 4. prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 5. provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2;

II. omezuje

1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána přítomnost veřejnosti v provozovně podle bodu I/1 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat stanovená pravidla (pravidla zůstávají stejná)

2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,

4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 (omezení zůstávají stejná),

5. provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť, – nově se stanovují (upravují) tato omezení:

 1. v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,

b)      zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci; tím není dotčena možnost bezplatného poskytování pokrmů v rámci předvánočních nebo vánočních akcí charitativního charakteru,

6. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně,

7. provoz kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží, pedikúry a manikúry (omezení zůstávají stejná),

8. provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb tak, že provozovatel dodržuje stanovená pravidla (pravidla zůstávají stejná),

9. provoz v lyžařských areálech (nově se povoluje provoz vleků i pro veřejnost, včetně lyžařů) tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

 1. provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí řízení front tak, že zákazníci jsou řazeni do samostatných koridorů s jednosměrným postupem osob, v zástupu za sebou, s rozestupy mezi osobami alespoň 2 metry s výjimkou členů domácnosti; vzájemná vzdálenost dvou koridorů od sebe je alespoň 2 metry,
 2. provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí, že sedačky s krytem jsou mechanicky zajištěny proti možnosti uzavření a kabiny mají po celou dobu provozu otevřená okénka.

Usnesení vlády České republiky č. 1334 ze dne 14. 12. 2020 o přijetí krizového opatření

S účinností od 18. 12. 2020 od 00:00 hod do 23. 12. 2020 do 23:59 hod navrací zákaz volného pohybu osob.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. výkonu povolání,
 3. výkonu činností sloužících k zajištění
 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
 3. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 4. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 1. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 2. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
 3. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření,
 4. cest zpět do místa svého bydliště;

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,
 1. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
 2. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 3. cest za účelem vycestování z České republiky,
 4. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,
 5. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 6. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
 7. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV.,
 8. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI.,
 9. cest zpět do místa svého bydliště;

III. nařizuje

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I. a II.,
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou
 1. členů domácnosti,
 2. zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 3. osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 4. osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 5. dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

 1. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest a

a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází

k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu;

V. doporučuje

1. zaměstnavatelům

a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,

b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

4. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;

VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže.