Mimořádná opatření od 3.12.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN ze dne 30. 11. 2020

Opatření ruší a nahrazuje opaření č.j. MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN ze dne 23. 11. 2020 a s účinností od 3. prosince 2020 od 00:00 hod do odvolání stanovuje pravidla pro nošení roušek.

Jediné změny, které nové opatření přináší, jsou nová pravidla pro sportovce nebo cvičící osoby.

Výjimka z povinnosti nosit roušky pro sportovce a cvičící osoby platí:

 • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
 • ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (tedy jen pro profesionální sportovce),

Ve vztahu k amatérským nebo rekreačním sportovcům to tedy znamená zpřísnění podmínek, neboť nově by měli nosit roušku při sportování ve vnitřních prostorech. Současně se diskutuje také navýšení limitu deseti osob. Uvidíme, s ohledem na velkou kritiku na tato opatření, zda nedojde ještě k nějaké změně.

Usnesení vlády č. 1262 ze dne 30. 11. 2020 o přijetí krizového opatření

Usnesením se s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. ruší usnesení vlády č. 1200 o zákazu volného pohybu a usnesení vlády č. 1201 a zákazu maloobchodního prodeje.

Nové usnesení již nezakazuje volný pohyb osob, ani nezakazuje maloobchodní prodej, namísto toho stanovuje pravidla pro konání hromadných akcí a stanovuje různá omezení aktivit, včetně výkonu podnikání. Nové usnesení již nezakazuje konzumaci alkoholu na veřejnosti.

S účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkami (výjimka platí mimo jiné pro konání schůzí, zasedání a podobných akcí orgánů veřejné moci, které se konají na základě zákona, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry).

účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry,

                2. dále:

a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků,

b) společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,

c) užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností.

II. omezuje

 1. vzdělávací akce a zkoušky,
 2. provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
 3. provoz sportovišť tak, že:
 4. sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků,
 5. ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,
 6. pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí profesionální sportovci (osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti) jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovní akce platí, že
  1. pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců,
  1. pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 7. pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných sportovními svazy a přípravy na ně platí, že
  1. pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob,
  1. sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
  1. pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 8. pro výkon rekreačního sportu platí, že
  1. vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba na 15 m2,
  1. sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
  1. pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou nastavena režimová opatření,
 1. provoz fitness center je umožněn v jejich vnějších i vnitřních prostorech při dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi osobami; ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, a skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob; pro šatny, sprchy a toalety provozovatel nastaví režimová opatření; individuální trénink musí být konán v minimálních odstupech 2 metry, s výjimkou vzdálenosti mezi zákazníkem a trenérem,
 2. provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, tak, že ve venkovních prostorech může být nejvýše 50 osob a ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob, saunové ceremoniály a provoz parní sauny jsou zakázány,
 3. návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,
 4. návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,
 5. návštěvy a prohlídky hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že návštěvníci se mohou v objektu zdržovat a pohybovat ve skupinách maximálně po 10 osobách,
 6. veletrhy a prodejní hospodářské výstavy tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost, a účastníci udržují mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 7. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,
 8. právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest a

·                     shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

·                     shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,

 1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 2. zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
 3. zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 4. u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
 5. v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
 6. provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je 50 % kapacity míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 7. nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost.
 1. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 (jsou stanovena podrobná pravidla provozu těchto center),
 2. provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  1. zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry,
  1. umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  1. zakazuje se prodej potravin a pokrmů včetně nápojů určených ke konzumaci na místě,
  1. zakazují se stoly a místa k sezení,
 3. provoz knihoven tak, že provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,
  1. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  1. zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  1. u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro zákazníky k dezinfekci rukou,
 1. provoz kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží, pedikúry a manikúry tak, že v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy provozovny, která je přístupná veřejnosti, přičemž děti do 15 let se do počtu zákazníků nezapočítávají, a mezi zákazníky je zachováván rozestup alespoň 2 metry,
 2. provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

a)      v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

b)      aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

c)      zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,

d)      umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky),

e)      zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech,

f)       provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

g)      jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

h)      v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory;

III. doporučuje

1. zaměstnavatelům

a) využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště (již neplatí nařízení využívat práci na dálku, nově jen v rovině doporučení),

b) zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS CoV-2, popř. jeho antigenu,

2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk;

Ministerstvo zdravotnictví je nadále oprávněno stanovit výjimky ze zákazu hromadných akcí, jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže.